BM CertificationPUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
EUTR Euroopa Liidu puidumäärus

EUTR Euroopa Liidu puidumäärus

Nõudluse kasvades puidu ja puittoodete järele on ebaseaduslik metsaraie ja sellega seotud kaubandus muutunud keskkonnale mõjuvaks probleemiks, millel on sotsiaalsed, poliitilised ja majanduslikud tagajärjed. Ebaseaduslik metsaraie ohustab ka neid sektori ettevõtteid, kes tegutsevad kehtivate õigusaktide kohaselt.

Ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud rahvusvahelise puidukaubanduse vastu võitlemiseks jõustus 3. märtsil 2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 995/2010 ehk Euroopa Liidu puidumäärus (EUTR), milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused.

EUTR Euroopa Liidu puidumäärus

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on EUTR?

EUTR on Euroopa Liidu (EL) määrus, mille eesmärk on peatada kontrollimatu/ebaseaduslik puidu ja puittoodete vool ühisturul ning tagada, et EL impordib oma päritoluriigi õigusaktide kohaselt ümbertöödeldud puitu. Määrust kohaldatakse nii imporditud kui ka ELis toodetud puittoodete suhtes.

Nõuded kehtivad neile ettevõtetele ja kauplejatele, kes töötavad ümarpuidu, paberipuidu ja puittoodetega, näiteks vineer, paber, mööbel jms. See, kuidas EUTR-i nõuded teie ettevõtet mõjutavad, sõltub teie positsioonist tarneahelas ning ostetava või müüdava toote liigist. Nõuded kehtivad nii turuosalistele kui ka ettevõtetele ja kauplejatele.

Ettevõtted on esimesed, kes lasevad puitu ja puittooteid ELi turule. Ettevõtete peamine vastutus on seaduslikkuse kontrollimine, minimeerides võimalust lasta turule ebaseaduslikult ümbertöödeldud puitu või sellest valmistatud puittooteid. Selle protsessi tagamiseks tuleb rakendada riskijuhtimissüsteemi: nõuetekohase hoolsuse süsteem (DDS ehk Due Diligence System).

Kauplejad ostavad ja müüvad puitu või puittooteid, mis on juba ELi turule lastud. Kauplejatel on kohustus tagada toodete jälgitavus, säilitades teavet tarnijate ja klientide kohta ning pakkudes sellele juurdepääsu.

Kuidas teostada EUTR-i vastavuskontrolli?

EUTR-i nõuete täitmise tõendamiseks peab ettevõte tagama kvaliteetse ja toimiva vastavuse ELi puidumääruse nõuetele, sealhulgas seaduslikkuse kontrollimise süsteemi rakendamise ja järelevalve.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena saab BM Certification kontrollida teie ettevõtte vastavust ELi puidumääruse nõuetele ja pakkuda sellekohaseid koolitusi.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

NB! Puitu ja puittooteid ei pea seaduslikus korras kontrollima, kui neile on antud CITES-i luba (ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon) või FLEGT-litsents (metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse litsentsisüsteem). Selliseid tooteid peetakse määruse nõuetele vastavaks.

Kelle jaoks on ELi puidumäärus siduv?

Ettevõtted peavad vastavalt EUTR-i määrusele järgima mitmeid põhjalikke nõudeid, sealhulgas kohaldama seaduslikkuse tagamise süsteemi kõikide puitude ja puittoodete suhtes. DDSi alusel nõutakse puidu või puittoodete ebaseadusliku päritolu ohu hindamist, samuti tuleb süsteemi vastavalt määruse nõuetele hallata ja korrapäraselt hinnata.

Sõltumatu ELi puidumääruse kontrolliga kinnitatakse ja tagatakse, et teie ettevõte on kasutusele võtnud seaduslikkuse tagamise süsteemi ja kontrollib korrapäraselt selle toimimist. Edukalt läbitud kontrolliga kinnitatakse teie jätkusuutlikku tegevust, toodete seaduslikkust ja konkurentsivõimet.

EUTR-i vastavuskontrolli valimisel:

  • analüüsitakse teavet ettevõtte turule lastud puidu või puittoodete kohta;
  • viiakse läbi riskianalüüs, analüüsides ja hinnates ebaseaduslikult ümbertöödeldud puidu või puittoodete turule laskmise riski;
  • kõrvaldatakse puidu või puittoote ebaseadusliku päritolu oht;
  • tagatakse toodete ja nende toorainete jälgitavus;
  • võetakse kasutusele seaduslikkuse tagamise süsteem (DDS) ja tagatakse selle korrapärane järelevalve;
  • esitatakse sõltumatu kolmanda osapoole hinnang teie toodete ja nende toorainete seaduslikkuse ja vastavuse kohta ELi puidumäärusele.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.